Adatvédelem

A Legnagyobb Vállalkozás Kft. által szervezett mentorprogrammal kapcsolatban

Hatályos 2023. április 05. napjától.

A Legnagyobb Vállalkozás Kft. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR) alapján az alábbi tájékoztatást adja az általa végzett, a mentorprogrammal kapcsolatos személyesadat-kezelésekre vonatkozóan. 

1.      Az Adatkezelő adatai

Legnagyobb Vállalkozás Kft.

 

Adatkezelő megnevezése:

Jogi személy

Nyilvántartási szám:

01-09-391184

Székhely: 

1101 Budapest, Expo tér 5-7.

Képviselők:

Huszár Viktor Dénes

Postacím:

1101 Budapest, Expo tér 5-7.

E-mail:

info@aleg.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve:

dr. Németh Ádám (dr. Németh Ádám Ügyvédi irodaÖ

Adatvédelmi tisztviselő előrhetősége:

tisztviselo@drnemethadam.hu

2.      Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő által a jelen Adatvédelmi Tájékoztató alapján végzett személyesadat-kezelésekre az alábbi jogszabályok irányadók:

1.      az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

2.      2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);

3.      2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.);

4.      2000. évi C. törvény a számvitelről;

5.      2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa tv.);

6.      2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (Fktv.); és

7.      11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

3.      Az Adatkezelő által a jelen tájékoztató alapján végzett adatkezelések jellemzői

3.1. Jelentkezés a mentorprogramra

  Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által megvalósított Startup inkubátor programra és Magvető befektetési programra (a továbbiakban együtt: Mentorprogram) jelentkezési lehetőség biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

A jelentkezés nem jelent kötelezettséget Adatkezelő részére a jelentkezés automatikus elfogadására, Adatkezelő a jelentkezést követően dönt a Mentorprogramba való bevonásról.

Érintettek meghatározása: Mentorprogramba történő jelentkezés.

A kezelt személyes adatok köre:

– kapcsolattartói adatok: Név, email cím, telefonszám, Születési év, Irányítószám, Tartózkodási hely,

– jelentkezési adatok: Jelentkezéssel érintett Cég neve, Ötlet leírása, amivel a Mentorprogramba jelentkeznek, igényelt összeg, üzleti terv (opcionálisan).

A megadott kapcsolattartói adatokat a jelentkezés rögzítése és kapcsolattartási célból kezeljük, a jelentkezési adatokat a jelentkezés elbírálása miatt kezeljük.

A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezéshez kapcsolódó adatokat az elbírálási folyamat lezárásig tároljuk, ha a jelentkező a Mentorprogramba felvételt nyert, az adatait a Mentorprogram keretében is kezeli Adatkezelő, az erről szóló szerződéshez kapcsolódó, a szerződéssel együtt átadásra kerülő adatkezelési tájékoztató szerint.

4.      Adattovábbítás, az adatkezelések egyéb közös jellemzői

Az Adatkezelő nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítást nem végez, illetve nem végez automatizált döntéshozatalt és profilalkotást.

Az Adatkezelő hatóság, bíróság vagy más állami szerv részére kizárólag jogszabály alapján és dokumentáltan továbbítja az általa kezelt személyes adatot.

5.      Az érintettet megillető jogok és jogorvoslati lehetőségek

5.1.   A hozzájárulás visszavonásához való jog

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.2.   A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról tájékoztassuk:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

5.3.   A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult írásban kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat pontosítsa, egészítse ki vagy módosítsa (pl. hibás adatfelvétel vagy későbbi adatváltozás esetén). Az Adatkezelő egy hónapon belül írásban tájékoztatja az érintettet a pontosítás, kiegészítés, módosítás elvégzéséről.

5.4.   A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

5.5.   Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult írásban kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelését korlátozza. Az adatkezelés korlátozására (zárolásra) például abban az esetben kerülhet sor, ha az érintett bíróság vagy hatóság előtti jogérvényesítés céljából kívánja felhasználni a zárolt személyes adatokat. Az Adatkezelő a zárolt személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében kezelheti, köteles továbbá a zárolás tényét egyértelműen jelölni és a zárolt személyes adatokat elkülönítetten kezelni.

5.6.   Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult írásban kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megküldje a részére, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

Az adathordozhatósághoz fűződő jog az alábbi esetekben gyakorolható:

·        az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul vagy

·        az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett is szerződő fél (beleértve azt az esetet is, amikor az érintett kérésére a szerződés megkötését megelőző lépések megtételére kerül sor); és

·        az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatai adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

5.7.   A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozni személyes adatainak az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.8.   Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett jogosult közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni a fenti 1. pontban meghatározott elérhetőségeken, amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdése merül fel vagy az adatvédelmi jogait kívánja gyakorolni. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 1. pontjában található.

Az adatvédelmi jogai sérelme esetén az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat jogorvoslatért.

Amennyiben az érintett személyes adatainak kezelése jogellenesen történik, az érintett jogosult polgári pert indítani az Adatkezelő ellen. Az érintett a pert a lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja (https://birosag.hu/torvenyszekek).

6.      A jelen tájékoztató hatálya, módosítása

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a jelen dokumentum alcímében meghatározott napon lép hatályba és mindaddig hatályban marad, amíg az Adatkezelő az Adatvédelmi Tájékoztató új verziójával fel nem váltja. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa, amennyiben az Adatvédelmi Tájékoztató felülvizsgálata, az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeit érintő változás, jogszabályi változás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, hatósági vagy bírósági határozat a módosítást szükségessé teszi. A módosított Adatvédelmi Tájékoztatót a honlapján közzéteszi, illetve kérésre megküldi az érintett részére.

csatlakozz

Programjaink

Programjainkra elsősorban korai szakaszban lévő vállalkozások jelentkezését várjuk, és előfeltétel, hogy a Magyar Vállalkozói Akadémián indított képzéseinken részt vegyenek.

Magvető befektetési program

A magvető finanszírozás elsődleges célja a vállalkozás felpörgetése és működése.

BŐVEBBEN
Mekkora összeg igényelhető?
A Magvető befektetésbe való csatlakozás esetén maximum 50.000.000 HUF tőke igényelhető.

Milyen képzés elvégzése szükséges a csatlakozáshoz?
MVA középfokú képzés elvégzésére van szükség.
Tovább olvasom

Startup inkubátor program

A startup inkubátor egy olyan együttműködési program, amelynek célja, hogy segítse az új startupok sikerét.

BŐVEBBEN
Mekkora összeg igényelhető?
Startup Inkubátor befektetésbe való csatlakozás esetén maximum 100.000.000 HUF tőke igényelhető.

Milyen képzés elvégzése szükséges?
MVA mesterfokú képzés elvégzésére van szükség.
Tovább olvasom

Mi az MVA?

A Magyar Vállalkozói Akadémia kurzusai arra összpontosítanak, hogy a hallgatóknak mélyebb és speciálisabb ismereteket nyújtsanak a vállalkozásokról.

BŐVEBBEN
MVA képzés
A képzés elsődleges célja, hogy a résztvevőknek átfogó ismereteket nyújtson, hogy hogyan lehet üzleti ötleteket generálni, ezen ötleteket sikeresen menedzselni, valamint a kapcsolódó célcsoportokat meghatározni.
Jelentkezem